1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Правила користування Красноградською районною бібліотекою» (далі – Правила) розроблені на підставі наказу Міністерства культури і мистецтв України N 275 від 05.05.99 р. "Про затвердження типових правил користування бібліотеками в Україні" (із змінами, внесеними згідно з наказу Мінкультури N 319 від 25.05.2001 р.) у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», які поширюються на бібліотеки України незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2 Красноградська районна бібліотека (далі - Бібліотека) - це інформаційний, культурно-освітній заклад, районна книгозбірня, координаційний та методичний центр бібліотек Красноградщини. Має упорядкований фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права і обов’язки користувачів та співробітників Бібліотеки і є обов’язковим для виконання.

Правила користування розроблені відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів.

1.4 Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є читацький формуляр.

1.5 Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні.

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ

2.1. Для запису до Бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з «Правилами користування бібліотекою», підписуютъ зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляру. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документу, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

2.2 Користувач Бібліотеки, згідно Закону України "Про захист персональних даних” № 2297-VI від 01.06.2010, дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах, будь - яким не забороненим законом способом, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів Бібліотеки, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді та збереження матеріально-інформаційних ресурсів Бібліотеки відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Статуту Красноградської районної бібліотеки, Правил користування Красноградською районною бібліотекою.

До відома користувача доводиться, що власником бази персональних даних є Красноградська районна бібліотека, і він має право вимагати внесення змін або припинення обробки своїх персональних даних за письмовим зверненню за адресою місцезнаходження бази даних: 63304, вул. Леніна, 88, м. Красноград, Харківська обл.

Відомості, надані під час реєстрації громадянина є конфіденційними і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Згоду на обробку та збереження персональних даних користувач підтверджує підписом в реєстраційних документах.

3. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Кожний громадянин України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, мають право стати користувачами Бібліотеки.

3.2 Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідування, місця проживання, а а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування у формі: абонементу, читального залу, юнацької кафедри видачі літератури та Центру вільного доступу до мережі інтернет.

3.3 Формуляр читача дає право користуватися послугами Бібліотеки протягом поточного року з дня запису.

3.4. Користувачі Бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат, консультативну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі документ) з бібліотечного фонду, брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацьких рад.

3.5. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

3.6. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

3.7. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальній залі.

3.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальною залою.

3.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються законодавством України та Бібліотекою.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевіряти їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

4.2. Кожний документ, виданий на абонементі чи юнацькій кафедрі видачі літератури фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

4.3. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачемповинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальною вартістю документу, яку визначає комісія з роботи з фондом. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

4.4. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

4.5. Користувач, який порушує «Правила користування Бібліотекою», позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

4.6. Користувачі в Бібліотеці мають дотримуватись тиші.

4.7. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

4.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. (згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )

4.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

5.ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов'язана:

5.1 Забезпечувати свободу вибору літератури та форм обслуговування;

5.3 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

5.4 Дбати про культуру обслуговування користувачів;

5.5 Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

5.6 Задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких обєднань, клубів за інтересами;

5.7 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

5.8 Враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.

5.9 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди.

Кiлькiсть переглядiв: 303

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.